Transport, hantering och försäljning av kemikalier: Vad du behöver veta

Många företag saknar en svensk kemikonsult som de kan lita på när myndigheter eller kunder ställer högre krav på dokumentation. Att hantera och sälja kemikalier är ett ansvarsfullt åtagande för företaget som kräver snabba svar och juridiska strategiska lösningar. I det här blogginlägget ger vi en översikt över vad du behöver veta om transport, hantering och försäljning av kemikalier.

Transport av farligt gods

Transport av farligt gods innebär förflyttning med fordon, järnvägsvagn, fartyg eller flygplan samt lastning och lossning samt lagring och hantering av farligt gods i samband med transporten. Ett säkerhetsdatablad måste finnas tillgängligt hela tiden under transporten. Bladet ska vara lätt åtkomligt för föraren och andra personer som deltar i transporten, t.ex. lastare och lossare.

Hantering av kemikalier

Säkerhetsdatablad är dokument som innehåller information om miljö- och hälsorisker och andra egenskaper hos vissa kemiska produkter och preparat. Distributörer och professionella användare har rätt att få säkerhetsdatablad. Säkerhetsdatabladet ska innehålla följande information:

 • Identifiering av faror
 • Sammansättning/information om beståndsdelar
 • Första hjälpen-åtgärder
 • Åtgärder för brandbekämpning
 • Åtgärder vid oavsiktligt utsläpp
 • Exponeringskontroller/personligt skydd
 • Fysikaliska och kemiska egenskaper
 • Stabilitet och reaktivitet
 • Toxikologisk information
 • Ekologisk information
 • Överväganden om bortskaffande
 • Transportinformation

Försäljning av kemikalier i Sverige

Försäljning av kemikalier i Sverige omfattas av Kemikalieinspektionens förordning om förhandsgodkännande (PIC-förordningen). PIC-förordningen innehåller begränsningar för ett antal ämnen som inte får släppas ut på marknaden eller användas om inte Kemikalieinspektionen har gett ett förhandsgodkännande efter informerat samtycke. Ämnen som omfattas av PIC-förordningen får inte säljas till privatpersoner. PIC-förordningen innehåller också krav på anmälan av planerad försäljning av ämnen som omfattas av PIC. Anmälan ska göras före varje ny försäljning till en ny kund.

Som du ser finns det många saker att tänka på när man transporterar, hanterar och säljer kemikalier. Det är viktigt att ha en svensk kemikonsult som du kan lita på för att se till att du alltid är uppdaterad om de senaste reglerna och kraven. På Kemi Consulting har vi över 25 års erfarenhet av att hjälpa företag med alla aspekter av kemikalieöverensstämmelse. Kontakta oss idag för att få veta mer om hur vi kan hjälpa dig!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *